Cyklografizm wokół Nowych Dynasów / PL—EN

autor: Henryk Kwiatek

English below

Cyklografizm — (cyklista daw. kolarz, rowerzysta; gráphō z greckiego pisać, rysować) «dziedzina grafiki obejmująca dzieła o tematyce rowerowej. Wykonane dowolną techniką i powielane na dowolnym podłożu».

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Oles Zhuravel
fot. Oles Zhuravel

Rower jest z nami od prawie dwóch wieków. Mimo, że sam zasadniczo niewiele się zmienił, zawsze potrafi się dostosować do doczesności. U zarania niczym okręt Kolumba służył do odkrywania. Potem zaskarbiony jako narzędzie rozpędzającej się machiny sportowej. Jednak to w czasach kłopotów klimatycznych, nie tracąc swych poprzednich przymiotów, wydaje się idealną odpowiedzią na ten czas. Rower, to już nie tylko sport, zdrowie, to dla coraz większej grupy jego użytkowników styl życia. Jeżdżę na rowerze, bo to dobre dla mnie, ale również dla świata. Wokół tego wszystkiego kwitnie kultura rowerowa, które wydaje na świat nie tylko kolejne nowe rowery, czy stroje, ale również wystawy. „Cyklografizm wokół Nowych Dynasów”, to prezentacja prac: obrazów, grafik, kolaży, zdjęć, które powstały zainspirowane warszawskim welodromem nazwanym na cześć pierwszego „Nowymi Dynasami”. Tor kolarki jest pomnikiem, który towarzyszy rowerowi w zasadzie od początku. Ta piękną betonowa/drewniana wstęga, kryje w sobie inżynieryjny geniusz ujęty w zgrabną niekończącą się owalną formę. Rzeźba, otwarte dzieło sztuki, które można uprawiać, doznawać czy się w nim zanurzyć. 

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Oles Zhuravel
fot. Oles Zhuravel

Welodromy towarzyszą rowerowi od początku. Powstawały z potrzeby ścigania się w bezpiecznych warunkach (ówczesna infrastruktura drogowa była bardzo wymagająca dla cyklisty, cyklistyki), ale też skupiały wokół siebie mieszkańców. Historyczne warszawskie Dynasy, to był nie tylko tor kolarski. To było miejsce, gdzie spotykała się kulturalna Warszawa na wydarzeniach nie tylko sportowych. Mamy to szczęście, że w Warszawie ostał się jeszcze jeden tor kolarski „Orzeł — Nowe Dynasy”. Powstał w latach 70 dwudziestego wieku, wychodząc spod ręki inż. Janusza Kalbarczyka. Cały układ dopełnia budynek klubowy, który powstał dużo wcześniej, gdyż końcem lat 30 xx wieku, którego autorami są: legenda architektury Maciej Nowicki oraz Zbigniew Karpiński. Tor znajduje się styku Kamionka i Grochowa, jednak od połowy lat dziewięćdziesiątych stoi nieużywany. Mimo to historia, obiekt, ale i potencjał drzemiący w nim oddziałuje nie tylko sportowo, ale i kulturotwórczo. Mimo że tor stoi zamknięty, dzieje się wokół niego całkiem sporo: pojazdówki, wycieczki, wystawy. Jednak najlepsze jest to, że udaje się wokół toru skupiać nie tylko kolarzy/rki, rowerzystów/stki ale i sąsiadów/dki. Ci zaczepiają, pytają, mówią, że obserwują i czekają, aż coś się zadzieje. My [Inicjatywa Nowe Dynasy] robimy co możemy, aby to miejsce przywrócić miastu. Widzimy Nowe Dynasy zielone w formule wspólnej przestrzeni sprzyjającej rekreacji i integracji środowisk lokalnych, sąsiedzkich, rowerowych i kolarskich. Chcielibyśmy by w tym miejscu powstała przestrzeń publiczna nastawiona nie tylko na wyczyny sportowe, lecz także na spędzanie wolnego czasu, rekreację i kulturę. W tym miejscu powinno bić serce Kamionka, a Nowe Dynasy zaistnieć w świadomości warszawiaków jako synonim kultury rowerowej – podobnie jak Służewiec od ponad 80 lat kojarzony jest z wyścigami konnymi czy Stegny z torem łyżwiarskim. Proponujemy oddolny proces decyzyjny w postaci ogólnowarszawskich konsultacji społecznych jako punkt wyjścia dla decyzji o zagospodarowaniu tego terenu. 

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Oles Zhuravel
fot. Oles Zhuravel

Zobaczcie jak tor kolarski zainspirował zaproszonych artystów i artystki: Jacek Neugebauer, Maria Kiesner, Vera King, Fontarte, Andrzej Wieteszka, Jacek Rudzki, Kuba Rudziński, Paweł Ryżko, Agnieszka Ejsmont, Marta Kwiatek, Rafał Wilk, Michał Polaczek, Vladyslav Boyko, Tomek Głowacki, Anna Światłowska, Jerzy Skakun, Konrad Trzeszczkowski, Rafał Szczepaniak, Paweł Kłudkiewicz, Jarosław Danilenko, Robin Hilgier, Maja Wolna, Konrad Gelert, Henryk Kwiatek, Michał Loba, Stefan Paruch, Jarosław Danilenko. 

Wystawę przygotowała Kwiaciarni Grafiki, która aktywnie wspiera Inicjatywę Nowe Dynasy w obszarach cyklograficznych i nie tylko.

Wystawa „Cyklografizm wokół Nowych Dynasów”
Kwiaciarnia Grafiki, ul. Smulikowskiego 6/8, drugie podwórko, suterena.
Wernisaż: 17 maja, godzina 19
Wystawę można oglądać do 2 czerwca po wcześniejszym umówieniu się.

Dziękujemy serwisom: natorze.pl oraz rowery.org za propagację!

Inicjatywa Nowe Dynasy ma za zadanie przywrócenie nieczynnego toru kolarskiego (dawnej RKS Orzeł) w Warszawie w formule otwartego, wielofunkcyjnego centrum miejskiego o charakterze rekreacyjno-sportowym i kulturalnym. https://nowedynasy.pl/

Kwiaciarnia Grafiki, to pracownia sitodruku, studio projektowe, galeria. Prowadzi również sklep internetowy graphicsflowershop.com gdzie prezentuje artefakty sztuki sitodruku, również te rowerowe. Kwiaciarnię Grafiki prowadzoną ilustratorka Martę Kwiatek oraz aktywista, grafik i cyklista Henryk Kwiatek. Zaangażowani w ratowanie warszawskiego toru kolarskiego Orzeł — Nowe Dynasy. http://kwiaciarniagrafiki.pl/onas/

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Mihail Krishtopa

fot. Mihail Krishtopa

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Mihail Krishtopa
fot. Mihail Krishtopa

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Tomasz Seruga
fot. Tomasz Seruga

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Andrzej Wieteszka
fot. Andrzej Wieteszka

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Andrzej Wieteszka, Mihail Kristhopa
fot. Andrzej Wieteszka, Mihail Krishtopa

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Tomasz Seruga
fot. Tomasz Seruga

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Tomasz Seruga
fot. Tomasz Seruga

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Tomasz Seruga
fot. Tomasz Seruga

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Tomasz Seruga
fot. Tomasz Seruga

Cyklografizm wokół Nowych Dynasów, wystawa, Kwiaciarnia Grafiki, fot. Kwiaciarnia Grafiki
fot. Kwiaciarnia Grafiki

Wystawę można oglądać do 2 czerwca po wcześniejszym umówieniu się. Tymczasem ciśniemy za tor kolarski Orzeł — Nowe Dynasy.

Nasze „inne” Cyklografy 

Cyclographism around New Dynasy

Bike has been accompanying us for almost two centuries. Though, basically it has not changed much, it always managed to adapt to the modern age. At the dawn of time like Columbus’ ship served as means of exploring. Later on it became a tool of sports machinery. However, it seems to be the ideal answer in times of climatic troubles, without losing its previous qualities. The bicycle is no longer just a sport and health activity, for an increasing number of its users it is a lifestyle. I cycle because it is good for me, but also for the world. Around all this, cycling culture flourishes, giving birth not only to new bikes or outfits, but also to exhibitions. "Cyclographism Around New Dynasy" is a presentation of works: paintings, prints, collages, photographs, which were created inspired by the Warsaw velodrome named after the first "New Dynasy". The cycling track is a monument that has accompanied cycling basically from the beginning. This beautiful concrete/wood ribbon hides an engineering genius captured in a graceful endless oval form. A sculpture, an open work of art that can be cultivated, experienced or immersed in.

Velodromes have accompanied cycling from the very beginning. They arose from the need to race in safe conditions (the road infrastructure of those days was very demanding for a cyclist, cycling), but also to bring together residents. The historical Warsaw Dynasy was not only a cycling track. It was a place where the cultural Warsaw met for other than only sporting events. We are fortunate that in Warsaw there is still one cycling track called "Orzeł - Nowe Dynasy"/”Eagle - New Dynasy”. It was built in the 1970s by Janusz Kalbarczyk. The entire layout is complemented by the club building, which was built much earlier, at the end of the 1930s, and whose authors are the architectural legends Maciej Nowicki and Zbigniew Karpiński. The track is located at the junction of Kamionek and Grochów, but has been unused since the mid-1990s. Despite this fact, its history, as well as the object and its potential have not only a sporting but also a cultural impact.

Even though the track is closed, there is quite a lot going on around it: vehicle rides, tours, exhibitions. But the best thing is that it manages to attract not only s/he riders, cyclists, but also neighbours. They come round, ask questions, say they are eagerly watching and waiting for something to happen. We [the New Dynasy Initiative] are doing our best to bring this place back to the citylife. We see New Dynasy green in the formula of a common space fostering recreation and integration of local neighborhoods, cycling and cyclists communities.

We would like this place to become a public space focused not only on sports, but also on leisure, recreation and culture. This is where the heart of Kamionek should beat and where Nowe Dynasy should become a synonym of cycling culture in the consciousness of Warsaw inhabitants - just as Służewiec has been associated with horse racing for over 80 years or Stegny with its skating track. We propose a bottom-up decision making process in the form of all-Warsaw public hearings as a starting point for decisions concerning the development of this area.

Come and see how the cycling track inspired the invited s/he artists:: Jacek Neugebauer, Maria Kiesner, Vera King, Fontarte, Andrzej Wieteszka, Jacek Rudzki, Kuba Rudziński, Paweł Ryżko, Agnieszka Ejsmont, Marta Kwiatek, Rafał Wilk, Michał Polaczek, Vladyslav Boyko, Tomek Głowacki, Anna Światłowska, Jerzy Skakun, Konrad Trzeszczkowski, Rafał Szczepaniak, Paweł Kłudkiewicz, Jarosław Danilenko, Robin Hilgier, Maja Wolna, Konrad Gelert, Henryk Kwiatek, Michał Loba, Stefan Paruch, Jarosław Danilenko. 

The exhibition was prepared by Kwiaciarnia Grafiki, which actively supports the New Dynasy Initiative in cyclographic areas and beyond. 

Cyclographism - (cyclist formerly: a bicycle rider, cyclist; gráphō from Greek: to write, to draw) "a branch of graphic art encompassing works on the subject of cycling. Made with any technique and reproduced on any surface".

Exhibition „Cyclographism around New Dynasy”
Kwiaciarnia Grafiki, Smulikowskiego Street 6/8, second backyard, basement.
Bicycles and dogs are welcome.
Vernissage: 17 May, 19 o’clock,
Exhibition until 2nd June

The New Dynasy Initiative aims to restore the disused cycling track (former RKS Orzeł/Eagle) in Warsaw in the form of an open, multifunctional urban centre with recreational, sport and cultural character https://nowedynasy.pl/

Kwiaciarnia Grafiki/Graphicflowershop, is a screen printing studio, design studio and gallery. It also runs an online shop, graphicsflowershop.com, where it presents artifacts of the screen printing art, including bicycles. Graphic Flowershop is run by illustrator Marta Kwiatek and activist, graphic designer and cyclist Henryk Kwiatek. They are involved in saving the Warsaw cycling track Orzeł/Eagle - Nowe Dynasy. http://kwiaciarniagrafiki.pl/onas/