Mariusz M-CITY Waras

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów Mariusz Waras. Autor M-City. Mariusz Waras namalował kilkaset murali na całym świecie, miał wystawy między innymi w Nowym Jorku, Berlinie, Tokio czy Mediolanie. Jego twórczość jest doceniana zarówno przez krytyków czemu dają wyraz liczne nagrody i wyróżnienia. 

Urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Street Artu na Wydziale Architektury i Wzornictwa, na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Dyplom magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008-2014 był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010-2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Od 2014 do 2021 roku prowadził Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych. Współtwórca think tanku POGODA, zajmującego się zarządzaniem szeroko pojętą kulturą.

Mariusz Waras is one of the most recognizable Polish artists. Author of M-City. Mariusz Waras has painted hundreds of murals all over the world. His exhibitions were held, among others, in New York, Berlin, Tokyo and Milan. His work is also appreciated by the critics, which is confirmed by numerous titles and awards. 

MARIUSZ WARS, born in 1978 in Gdynia, Poland. An Associate Professor at the Academy of Art in Szczecin, Poland, where he runs a Studio of Image and Street Art as part of the Faculty of Painting and New Media. MA and Ph.D. defended at the Academy of Fine Art in Gdańsk, Poland, between 2008-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Jerzy Ostrogórski, between 2010-2013 he run a Studio of Graphic Design at the Faculty of Sculpture, Department of Intermedia, then between 2013-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Henryk Cześnik. Except for his academic work, he does graphic design, creates installations and large-scale painting. As a muralist, especially as an “m-city”, whose style has become his characteristic, Mariusz Waras is recognized as one of the world best-known street artists. From the very beginning, he has created his works around the urban aesthetics, used the elements of architecture or industrial infrastructure – including the shipyards and means of transportation. His style, even though it evolves, remains modest and strong. Among the dehumanized landscapes and machines painted during the process of production or destruction, in his play with the limitless possibilities of compilations in an ever-broadening lexicon of elements, he started to find place to express his personal reflections, manifests, sometimes laconic comments on actual events – a wink towards one of the sources of street-art. He is also a curator of exhibitions and art events.