Liberté, Égalité, Serigrafité!

autor: Henryk Kwiatek

[en] [it]

Tytuł wystawy parafrazuje hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej „Liberté, Égalité, Fraternité!”, gdzie ostatnie słowo zostaje zastąpione neologizmem serigrafité. To ostatnie rozumiane, jako bratanie się poprzez sztukę, a dokładnie przez serigrafię. Technikę, której geneza leży w dalekiej Japonii i została powołana, aby artefakty kultury mogły docierać szerzej. Czynić padół życia przyjemniejszym.

Demokratyzujący etos dostępu do sztuki poprzez technikę sitodruku jest fundamentem działalności Kwiaciarni Grafiki. —  Wydawaniem grafik w edycjach,  przeprowadzaniem akcji sitodruku na żywo, wystawami stwarzamy kolejne sytuację, gdzie osoby zainteresowane polem kultury mogę się weń włączyć. Jak Eduardo Paolozzi czy Andy Warhol chcemy, aby sztuka trafiała do szerokiej gamy odbiorców. Nie tylko do muzeów, czy prywatnych kolekcji. Być może naiwnie, jednak wierzymy, że sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne i stwarza świat lepszym — mówi Marta Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki.

Na wystawie „Liberté, Égalité, Serigrafité!” zostaną zaprezentowane 32 serigrafię, to jedynie fragment pola sitodrukarskiego, które od ponad dekady uprawia warszawska pracownia Kwiaciarnia Grafiki. Ta wąska reprezentacja pokażę wielowymiarowość sitodruku: od syntetycznej kreski po „rozmalowane” sita. Od autorskiej ekspresji, po prace ważne. Jedyne, co je łączy, to hasło: wolność, równość, serigrafia. Wystawa celebruje siłę techniki, a także ducha współpracy, który emanuje się rozległą siecią artystów_tek, z którymi Kwiaciarnia Grafiki miała/ma przyjemność współpracować.

Na wystawię „Liberté, Égalité, Serigrafite!”będzie można zobaczyć prace autorów_rek, takich jak: Arobal, Basia Bańda, Roland Barth, Mirella von Chrupek, Sławek ZBIOK Czajkowski, Rafał Dominik, Zosia Dzierżawska, Maurycy Gomulicki, Veronika Hapchenko, Marta Ignerska, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Stefan Paruch, Karol Radziszewski, Aleksandra Waliszewska, Mariusz M-CITY Waras, Rafał Wilk, Wiur, Marcin Zawicki.

Liberté, Égalité, Serigrafité!
Thursday, May 04 - Sunday, May 14
Cavallerizza Reale - Torino, Via Verdi 9
Graphic Days®

Zapraszamy!

english version

Liberté, Égalité, Serigrafité!

The title of the exhibition paraphrases the slogan of the Great French Revolution "Liberté, Égalité, Fraternité!", where the last word is replaced by the neologism serigrafité. The latter understood as fraternization through art, specifically through serigraphy. A technique whose genesis lies in distant Japan and was established so that the artifacts of culture could reach more widely. To make the carrion of life more pleasant.

The democratizing ethos of access to art through the screen-printing technique is the foundation of the Kwiaciarnia Grafiki work. — By publishing prints in editions, holding live screen-printing actions, and holding exhibitions, we create another situation where those interested in the cultural field can get involved. Like Eduardo Paolozzi or Andy Warhol, we want art to reach a wide audience. Not just museums or private collections. Perhaps naively, but we believe that art has a therapeutic effect and creates a better world," says Marta Kwiatek of Kwiaciarnia Grafiki.

The exhibition "Liberté, Égalité, Serigrafité!" will feature 32 serigraphs, just a fragment of the screen-printing field that Warsaw-based studio Kwiaciarnia Grafiki has been cultivating for more than a decade. This narrow representation will show the multidimensionality of screen printing: from synthetic line to "de-painted" screens. From authorial expression, to works of importance. The only thing they have in common is the slogan: freedom, equality, serigraphy. The exhibition celebrates the power of technique, as well as the spirit of collaboration that emanates from the vast network of artists_women with whom Florist Graphics had/have the pleasure of working.

The exhibition "Liberté, Égalité, Serigrafite! " will feature the works of artists (m/w), such as: Arobal, Basia Bańda, Roland Barth, Mirella von Chrupek, Slawek ZBIOK Czajkowski, Rafał Dominik, Zosia Dzierżawska, Maurycy Gomulicki, Veronika Hapchenko, Marta Ignerska, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Stefan Paruch, Karol Radziszewski, Aleksandra Waliszewska, Mariusz M-CITY Waras, Rafał Wilk, Wiur, Marcin Zawicki.

Liberté, Égalité, Serigrafité!
Thursday, May 04 - Sunday, May 14
Cavallerizza Reale - Torino, Via Verdi 9
Graphic Days®