Wykwity kultury sitodruku! 10-lecie Kwiaciarni Grafiki (PL/EN)

autor: Henryk Kwiatek

English description below

Zapraszamy do galerii Studio na jubileuszową wystawę Kwiaciarni Grafiki. Na wystawie zobaczyć będzie można prace powstałe podczas dekady istnienia warszawskiej pracowni sitodruku.  

wernisaż: 4.03.2022, piątek, godz. 19:00
Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46A/III piętro (lokal 303)
wystawę można oglądać do 07.05.2022

oprowadzanie po wystawie i sito na żywo → 5.03, sobota, godz. 12.00

Tour de Sito — wycieczka rowerowa po wrocławskich pracowniach sitodruku → 6.03, niedziela, godz. 12.00 // start: Podwórko na Ruskiej

Łikend otwarcia, szczegóły w wydarzeniu na fb.

Wykwity kultury sitodruku! 10-lecie Kwiaciarni Grafiki

10 lat dla świata to moment nie warty uwagi. Dla nas, kulturotwórczej komórki to burzliwa, pełna zwrotów epoka. Zakładając Kwiaciarnię Grafiki, wiedzieliśmy tyle, że chcemy stworzyć miejsce, które będzie otwarte na interakcję z otoczeniem, będzie obradzać nie tylko kolejnymi chlebowymi zleceniami, ale też stwarzać sytuację do uprawiania kultury. – mówią o projekcie Marta i Kwiatek, założyciele pracowni.

Najpierw, przy narodzinach pracowni pojawił się mały stół do sita sprawiając, że miejsce codziennej pracy przestało służyć jedynie zarabianiu. Sito szybko zaczęło rodzić owoce nie tylko w postaci autorskich prac, ale przede wszystkim stało się przestrzenią, która prowokowała współpracę z innymi. To dzięki temu małemu stolikowi do sita, narodziły się znajomości z artystami i artystkami, które trwają do dziś. Dzięki kolejnemu, większemu stołowi pracownia zaczęła realizować także zlecenia dla nowych klientów. Dzięki tej przestrzeni realizuje wystawy. 10 lat temu nie wiedzieliśmy, że ta prostokątna ramka z siatką, tak może wpłynąć na nasze życie. 10-lecie postanowiliśmy wykorzystać jako pretekst do serii wystaw. – dodają twórcy – Teraz opuszczamy naszą kulturotwórczą komórkę, aby podzielić się tym, czym nasze sita zakwitły.

Każde z nich do sita dochodziło inaczej. Marta – klasycznie podczas studiów w Zielonej Górze. Kwiatek – przez ulicę, która zaprowadziła go do trójmiejskiego Obina i dalej do berlińskich pracowni sita. Od początku czuli w sitodruku wolność i samosprawczość. Cenią sobie performatywny charakter sitodruku, który stwarza sytuacje do wspólnego drukowania. W czasach ciągle powiększającego się dystansu jest to dla nich bardzo budujące. Jednak najważniejszy wątek ich działalności to kulturotwórczość rozumiana jako możliwość spotkania z autorem_ką, a którego wynikiem jest stworzenie dzieła zamkniętego w określonej edycji. Bliska jest im geneza sitodruku jako techniki, która powstała, aby zwiększyć dostępność dzieła. Kiedyś tam w Japonii zastąpiono ręczne malowanie kimon ramką z szablonem, co spowodowało, że kimona stały się bardziej powszechne. My, wydając serigrafię, również tak działamy. – mówią o swojej pracy Kwiaciarnia Grafiki – Jak Eduardo Paolozzi czy Andy Warhol chcemy, aby sztuka trafiała do szerokiej gamy odbiorców, nie tylko do muzeów, czy prywatnych kolekcji. Być może naiwnie, jednak wierzymy, że sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne i czyni świat lepszym.

Na wystawie zobaczyć będzie można zderzenie sitodruku i serigrafii. Nie każdy sitodruk to serigrafia, ale każda serigrafia to sitodruk. Prace, które zostaną pokazane, to pełne spektrum tego czym na przestrzeni dekady zakwitały sita Kwiaciarni Grafiki. Autorskie grafiki, plakaty, ziny, bajki, tekstylia, ale też nieudane odbitki, które są dowodem, że za sitem stoi tylko człowiek.

Lista autorów_rek, których prace zobaczycie na wystawie: 1010, Arobal, Jan Bajtlik, Basia Bańda, Vlad Boyko, Daniel Chazme, Bolesław Chromry, Rafał Czajka, Sławek Zbiok Czajkowski, Rafał Dominik, Łukasz Dziedzic, Maurycy Gomulicki, Viktoriya Grabowska, Nina Gregier, Małgorzata Gurowska, Lars Harmsen, Inessa Kamardina, Aliaksandr Sasha Kanavalau, Bartek Kiełbowicz, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Markus Lange, Grzegorz Laszuk, Dasha Levchuk, Adita Mandayam, Estera Mrówka, Ivo Nikić, Stefan Paruch, Michał Polaczek, Igor Przybylski, Karol Radziszewski, Zosia Rogula, Kuba Rudziński, Paweł Ryżko, Michal Škapa, Rafał Szczepaniak, Agata Szydłowska, Szymon Szymankiewicz, Mariusz M-City Waras, Andrzej Wieteszka, Wiur, Emilia Zalewska, Marcin Zawicki.

O pracowni: Kwiaciarnia Grafiki – warszawska pracownia, która od dekady uprawia kulturę sitodruku w imię demokratyzowania dostępu do sztuki. Tą ręczną techniką drukarską wykonują zlecenia, autorskie projekty, jednak przede wszystkim zapraszają artystów do współpracy. Efekty pracy dystrybuują przez sklep internetowy https://graphicsflowershop.com/. Prezentowane przez nich grafiki cechują unikalność — ręcznie drukowane sitami serigrafie pozwalają na krótkie edycje, zamykające się od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy. Powtarzalność techniki ma wpływ na jej demokratyczną cenę, którą starają się ustawić na poziomie dostępnym dla fana i dla kolekcjonera. Ważna jest także autentyczność – każda grafika jest sygnowana przez autora.

Wolność, równość, serigrafia!

Współtwórcy: Marta Kwiatek, Kwiatek

Współpraca kuratorska: Joanna Stembalska
Produkcja i koordynacja: Michał Wielowiejski
Rozwój publiczności: Cezary Wicher
Grafika: grupa Projektor
Montaż: Tomasz Koczoń, Michał Perucki, Marcin Szalwa
PR: Klementyną Sęga, Żaneta Wańczyk
Wsparcie: Dział administracyjny

***

BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej

4.03-30.04.2022
wernisaż: 4.03.2022, piątek, godz. 19:00
Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46A/III piętro (lokal 303)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

English Version

Efflorescences of Screen Printing Culture
10th Anniversary of Kwiaciarnia Grafiki (Graphics Flower Shop)

4 March – 30 April 2022
exhibition opening: 4 March 2022, Friday, 7 pm

Studio BWA Wrocław
46A Ruska Street, 3rd floor (premises 303)

We invite you to the Studio gallery to see an anniversary exhibition of the Graphics Flower Shop. The exhibition presents works created over the decade of the Warsaw screen printing studio.

Ten years in the world is a period deserving attention. For us, a culture-making entity, it has been a turbulent, eventful epoch. When setting up the Graphics Flower Shop, we knew we wanted to create a place which would be open to interaction with the surroundings, resulting not only in subsequent run-of-the-mill commissions, but also in cultivating culture, the studio’s founders Marta and Kwiatek describe the project. First, at the studio’s birth, a small screen-printing table appeared, turning the everyday workplace into something more than just a money-making venue. The screen soon began to bear fruit – not just in the form of their own artworks, but above all as a good reason for collaboration. Thanks to the little table, acquaintances with artists have been made, often lasting to this day. The next, bigger table resulted in the studio accepting orders from new clients. Exhibitions have been held thanks to this space. Ten years ago we had no idea the rectangular screen with a mesh would influence our lives so much. We decided to use the 10th anniversary as a good opportunity for a series of exhibitions, the owners add. We are now leaving our culture-making entity to share the effects of our screen print efflorescence.

They both arrived at screen printing differently. Marta – the usual way, during her studies in Zielona Góra. Kwiatek – through the street, which led him to Obin in Tricity and then Berlin’s screen printing studios. Right from the start, they felt the freedom and self-agency of screen printing. They appreciate the performative character of the technique, which creates opportunities for collective printing. They see it as very uplifting in times of ever-increasing distance. However, the most important element of their activities is the culture-forming function, understood as the possibility of meeting the author and subsequently creating a work within a particular edition. What appeals to them is the original concept of screen printing as a technique increasing the accessibility of an artwork. At some point, long ago in Japan, they replaced hand-painting with silkscreen printing, which made their kimonos easier to get. Our approach to serigraphy is similar, the founders of the Graphics Flower Shop say. Just like Eduardo Paolozzi or Andy Warhol, we want our art to reach a wide range of audiences, not just museums or private collections. Perhaps naively, but we do believe that art has therapeutic effects and makes the world a better place.

The exhibition confronts screen printing with serigraphy. Not every screen print is a serigraph, but every serigraph is a screen print. The exhibited works form a full spectrum of the Graphic Flower Shop’s decade of screen efflorescences – authorial prints, posters, zines, fairy tales, textiles, but also unsuccessful copies, proving that there is a human being behind every screen print.

About the studio:

The Graphics Flower Shop (Kwiaciarnia Grafiki) – a studio in Warsaw, for the last decade cultivating the culture of screen printing with a view to democratizing access to art. They use this manual technique to carry out orders as well as their own projects, but first and foremost they invite artists to work with them. They distribute effects of their work via the online shop https://graphicsflowershop.com/. Their graphic art is unique – the manually printed serigraphs allow for short editions, from several to a maximum of dozens of prints. The replicability of the technique influences its price, which is set at a level accessible to an average fan or collector. On the other hand, authenticity is important – each print is signed by the author.     

Freedom, equality, serigraphy!

The artists include: 1010, Arobal, Jan Bajtlik, Basia Bańda, Vlad Boyko, Daniel Chazme, Bolesław Chromry, Rafał Czajka, Sławek Zbiok Czajkowski, Rafał Dominik, Łukasz Dziedzic, Maurycy Gomulicki, Viktoriya Grabowska, Nina Gregier, Małgorzata Gurowska, Lars Harmsen, Inessa Kamardina, Aliaksandr Sasha Kanavalau, Bartek Kiełbowicz, Maria Kiesner, Vera King, Henryk Kwiatek, Marta Kwiatek, Markus Lange, Grzegorz Laszuk, Dasha Levchuk, Adita Mandayam, Estera Mrówka, Ivo Nikić, Stefan Paruch, Michał Polaczek, Igor Przybylski, Karol Radziszewski, Zosia Rogula, Kuba Rudziński, Paweł Ryżko, Michal Skapa, Rafał Szczepaniak, Agata Szydłowska, Szymon Szymankiewicz, Mariusz M-City Waras, Andrzej Wieteszka, Wiur, Emilia Zalewska, Marcin Zawicki.

Co-creators: Marta Kwiatek, Kwiatek

Curatorial co-operation: Joanna Stembalska

***

BWA Wrocław – Galleries of Contemporary Art